બહેનોને સ્વ-બચાવની તાલીમ આપવા માટે સેકસી વીડિયો ડાઉનલોડ ભાઈ સેક્સ અપરાધીની નકલ કરે છે.

વર્ણન: બે સાવકી બહેનો અને શ્રેષ્ઠ મિત્રો તેમના ભાઈને અનુભવ મેળવવામાં મદદ કરવા માટે મદદ માટે પૂછશે અને પછી તેમના માર્શલ તાલીમ અભ્યાસક્રમોમાંથી સન્માન સાથે સ્નાતક થશે. ભાઈએ ગંદા જાતીય વિનંતીઓ સાથે ગુનેગારનું સેકસી વીડિયો ડાઉનલોડ અનુકરણ કરવું પડશે, અને બહેનો પોતાનો બચાવ કરવા માટે તેમની કુશળતા બતાવશે. લશ્કરી પોશાક પહેર્યો.