એક મિત્રની ઈર્ષ્યા સેકસ વીડીયો ઇંગ્લીશ જે એક યુવાન શિક્ષકને લલચાવવા જઈ રહ્યો હતો અને તેની કંપનીમાં ફરજ પાડવામાં આવે છે.

વર્ણન: તે દિવસે છોકરી સારી રીતે અભ્યાસ કરવા જઈ રહી હતી, જે તેના શ્રેષ્ઠ મિત્રની નજરમાં કટ્ટરતાના બિંદુ સુધી જંગલી દેખાતી હતી. પરંતુ સેકસ વીડીયો ઇંગ્લીશ તે આ બધામાં કંઈક સમજી શકતી ન હતી, તેનો મિત્ર તેના અભ્યાસમાં તેટલો જ મજબૂત છે જેટલો તે છે, શું થયું. અને પછી છોકરીએ કહ્યું કે તેના ઇતિહાસના શિક્ષક તેની પાસે આવશે અને તેઓ કરશે.