એક ગૌરવર્ણ ગેંગસ્ટર સેકસી ઓપન તેણીને વધુ તેજસ્વી કરવા માટે બે પોલીસને મુક્ત કરે છે.

વર્ણન: ભાગીદાર વિના મિશન પર ગયા પછી, કોપ એક યુવાન ડાકુનો શિકાર બને છે, જેનું એક જ ધ્યેય કોપ્સને ચોદવાનું હોય છે. માત્ર બીજા જ દિવસે, તેનો સાથી મિત્રના પગલે ચાલે છે અને આદેશનું ઉલ્લંઘન કરનાર આ યુવાનની જાળમાં પણ ફસાઈ જાય છે, અને હવે બંને ભાગીદારો બાંધીને તેમના સેકસી ઓપન ભાગ્યની રાહ જોઈ રહ્યા છે..
ટૅગ્સ: સેકસી ઓપન