"ગુદા-ઓડિટ" આકર્ષક બોસ સંસ્થાની ઇંગ્લીશ સેકસી ઇંગ્લીશ સેકસી વાહિયાત પ્રવૃત્તિઓ તપાસે છે.

વર્ણન: બોસની ઓફિસમાં કંઈ પણ થઈ ઇંગ્લીશ સેકસી ઇંગ્લીશ સેકસી શકે છે. મોટેભાગે તે કોઈ પ્રકારનો ઠપકો અથવા એવું કંઈક મેળવે છે, પરંતુ આ વખતે તે વ્યક્તિ સ્પષ્ટ રીતે નસીબદાર હતો. તેના બોસ, એક મોટી આકૃતિ ધરાવતી આધેડ વયની સ્ત્રીએ નક્કી કર્યું કે આ ટાલવાળા માણસને સામાન્ય નોકરી મળવાની નથી, તેથી તે તપાસવામાં ખરાબ નહીં થાય.